Site Yönetim Planı

16.06.2020 15:20

I-GENEL HÜKÜMLER

1.KAPSAM

Antalya ili, Aksu İlçesi, kundu Mahallesi Merkez Sokak No:746 ANTALYA adresinde bulunan 12779 no’lu ada 1 no’lu parsel, 12806 no’lu ada 4 no’lu parsel, 12805 no’lu ada 1 no’lu parseller üzerinde Belediyece onaylı yerleşim planı ve uygulama projesine göre yapılmış ve yapılacak, konut üniteleri, ticari donatı alan ve üniteleri alt yapı tesisleri, ortak kullanım yerleri, sosyal tesis ve hizmetler ve bunların yönetimi bakımından birbirleriyle bağlantılı birden çok yapıyı kapsayan toplu yapı alanı 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun ve ilgili diğer yasaların emredici kuralları saklı kalmak üzere bu “Yönetim Planı”na göre yönetilir.

 

2.YÖNETİM PLANINDA HÜKÜM BULUNMAYAN HALLERDE KMK’NUN UYGULANMASI

Yönetim planı taraflar arasında sözleşme mahiyetindedir. Yönetim Planında hüküm bulunmayan hallerde, Kat Mülkiyeti Kanununun ve Medeni Kanunun ve ilgili diğer yasaların hükümleri uygulanır.

 

3.YÖNETİM PLANININ BAĞLAYICILIĞI

Yönetim Planı, toplu yapı kapsamındaki bütün kat maliklerini (konut, dükkan), kat irtifakı sahiplerini, onların mirasçılarını ve bağımsız bölümü veya kat irtifakının bağlı bulunduğu arsa payını, satış, bağış vs. bir yolla iktisab edecek bütün şahısları kendiliğinden bağlar. Bu şahıslar yönetim planının bütün hükümlerine aynen uymak zorundadır.

 

4.YÖNETİM PLANININ DEĞİŞTİRİLMESİ

Yönetim planı toplu yapı kapsamındaki bütün kat maliklerinin beşte dördünün kararı ile değiştirilebilir.

 

II- YÖNETİM ORGANLARI

A-TOPLU YAPI KAT MALİKLERİ KURULU

1.OLUŞMASI VE YETKİ ALANI

a)Toplu yapı kapsamındaki ortak yer, yapı ve tesisler ve tapu sicilinde toplu yapı kat malikleri adına kayıtlı olup, ortak yararlanmaya tahsil edilmiş bağımsız bölümler,Toplu Yapı kapsamındaki bağımsız bölüm maliklerinin seçecekleri yöneticilerin oluşturacağı “Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu” tarafından yönetilir ve bunlara ilişkin idari ve tasarrufi işlemlerde (ifraz mülkiyet devri, ayni hak tesisi v.s.)ve her tür düzeydeki idari tasarruflarda onarım, yenileme, ilave,kiraya verme v.s.Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu yetkilidir. Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu tüm yetkilerini bir şirkete devrederek yönetici seçebilir.

 

Müstakil bölüm niteliğindeki yapı ve tesislerin oturduğu alanlar dışında kalan ve Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulunca münhasıran bir müstakil bölüme tahsis edilmemiş olan bütün ortak yer, yapı ve tesisler ile bahçeler, bu yönetim planının uygulanmasında toplu yapı ortak yer, yapı ve tesisi sayılır.

Müstakil bölüme tahsis edilmiş olan yer, yapı ve tesislerin idaresinde, Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulunca alınacak ilke ve tavsiye kararlarına uyulması zorunludur.

b) ‘Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu’ toplu yapıyı oluşturan ada/parsellerdeki kat maliklerinden oluşur. Kat maliki değişirse, yeni kat maliki kendiliğinden eskisinin yerini alır.

 

2.KURULA KATILMA VE OY HAKKI

a)Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulunun üyeleri kurulda bir oy hakkına sahiptirler.

b)Kurulun belli bir toplantısına katılamayacak olan üye, başka bir kat malikini o toplantı için vekil tayin edebilir. Vekil temsil yetkisini yazılı bir belge ile kanıtlamak zorundadır.

c)Bir kat maliki veya kişi tarafından maksimum 5 (beş) kişi vekaleten temsil edilebilir, oy kullanabilir.

 

3.TOPLAMA VE ÇAĞRI

a)Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu her yıl Temmuz ayı içinde toplanır.

b)Kurul, toplu yapı yöneticisi tarafından, toplantı tarihinden en az 15 gün önce, bütün kurul üyelerine imzalattırılacak bir çağrı veya taahhütlü mektupla toplantıya davet edilir.

Çağrıda toplantının yer, saat ve gündemi belirtilir. Gündemde olmayan bir maddenin konuşulup, karara bağlanması, konunun toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile gündeme alınmasına bağlıdır.

İlk çağrı yapılırken birinci toplantıda toplantı yeter sayısının sağlanmaması halinde, ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da belirtilir.

c)Yönetici, gerekli gördüğü hallerde kurulu, yukarıda belirtilen usullere uyarak her zaman toplantıya çağırabilir.

Yönetici, kurul üyelerinin üçte birinin yazılı talebi halinde kurulu gecikmeksizin toplantıya çağırmakla yükümlüdür. Toplantının gündemini de belirtmek zorundadırlar. Bu durumda gündemde değişiklik veya ilave yapılamaz.

 

4.TOPLANTI VE YETER KARAR SAYISI

a)Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu, üye sayısının yarısından fazlasıyla toplanır ve toplantıya katılanların oy çoğunluğu ile karar verir.

Alınmış olan bir kararın tekrar görüşülmesi ve yeniden karara bağlanması “görüşmenin yenilenmesi” önerisinin toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile kabul edilmesine bağlıdır.

b)Yeter sayı sağlanamadığı için ilk toplantı yapılmazsa, ikinci toplantı bir hafta içinde yapılır ve bu defa toplantı yeter sayısı aranmaksızın, toplantıya katılanların oy çoğunluğu ile karar verilir.

c)Kat Mülkiyeti Kanununda ve bu yönetim planında özel haller için öngörülmüş bulunan toplantı ve karar yeter sayısına ilişkin hükümler saklıdır.

 

5.KARARLARIN BAĞLAYICILIĞI

Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulunun kararları toplu yapı kapsamında bulunan bütün bağımsız bölüm maliklerini, irtifak hakkı sahiplerini ve bağımsız bölümleri herhangi bir şekilde onlardan devralacak olanları bağlar.

Toplu yapı kapsamında bulunan ada/parsellerdeki ayrık ve bitişik düzende inşa edilmiş yapılar kat malikinin sorumluluğunda olup,  ada/parsele ait ortak yerler ile yapı alanı dışındaki alanlar Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulunca yönetilir. Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulunca karar verilmeden kat malikince yapını dış cephesinde veya dış kısmında değişiklik, tamirat, tadilat, ilave ve eklenti yapılamaz.

 

6.KARARLARIN YAZILMASI VE İMZALANMASI

Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulunun kararları yönetici tarafından (1) den başlayıp sırasıyla giden sayfa numaralarını taşıyan her sayfası noter mühürü ile onaylı “karar defterine” yazılır ve toplantıya katılan kurul üyelerince imzalanır. Karara aykırı oy verenler arzu ederlerse, aykırılığın sebebini belirterek defteri imzalarlar.

 

B-TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU

1.SEÇİMİ

a)Toplu Yapı Yönetim Kurulu, Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu tarafından en az 3(Üç)  kişi olarak belirlenir ve Yönetim kurulunda 12779 ada 1parsel ve 12806 ada 1 parselden en az bir temsilcinin bulunması zorunludur. Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu yönetim kurulunun yedek üyelerini belirleyebilir. Yedek üyenin belirlenmesi halinde, seçilen yönetim kurulunda herhangi bir sebeple boşalma olması durumunda ilk genel kurula kadar yedek üye belirleniş sırasına göre asil üye olarak görev yapar. Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu yönetim kurulunun görev ve yetkilerini servis şirketine devredebilir.

b)Yönetici ve yardımcıları ‘Toplu Yapı Yönetim Kurulu’nu oluştururlar. Yöneticinin görev alanına giren önemli işlerin kararları yönetim kurulunda alınır.

Yönetim kurulu sayı çoğunluğuyla toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar verir. Yönetim kurulunun kararları her sayfası noter mühürüyle onaylanmış bir deftere yazılır ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanır.

Yönetici ve yardımcıları arasında görev taksimi yönetici tarafından yapılır.

Yönetici ve yardımcıları görev sürelerinin sonunda tekrar seçilebilirler. Yeni yönetim kurulu seçilinceye kadar eskisi görevine devam eder.

c)Yönetici olarak gerçek veya tüzel kişi seçilebilir.

Yönetici olarak bir tüzel kişi seçilmişse, yönetim kurulunca tüzel kişiyi görevlendireceği birisi temsil eder.

Yönetici olarak bir tüzel kişinin seçilmesi halinde Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu yönetici yardımcısı seçmeyebilir.

d)Yönetici ve yardımcıları Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulunca üye tam sayısının salt çoğunluğuyla 1 (Bir) yıl için seçilirler.

 

2.ÜCRETİ

Toplu yapı yöneticisine ve yardımcılarına ödenecek ücret Toplu Yapı Kat Malikler Kurulunca belirlenir. Yönetici olarak bir tüzel kişi seçilmişse ücret işletme bütçesinde yer alır ve fatura karşılığı ödenir.

3.SORUMLULUĞU VE GÖREVİ

a)Toplu yapı yöneticisi ve yardımcıları aynen bir vekil gibi sorumludurlar. Dışarıdan seçilecek yöneticinin (tüzel veya gerçek kişinin ) sorumluluğu ayrıca ayrıntılı olarak sözleşme ile tespit edilir.

Yönetici her yıl Temmuz ayında yapılacak toplantıda, Toplu Yapı Kat Malikleri Kuruluna o tarihe kadar yapılan işlerin, elde edilen gelirlerin ve giderlerin hesabını vermekle yükümlüdür. Yönetici bu amaçla gelir ve gider durumunu gösteren bir raporu, toplantı çağrısıyla birlikte Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu’nu oluşturan üyelerin bilgisine sunar.

Yönetici yaptığı giderleri belgeler ve bütün gider belgelerini, gerektiğinde incelenmek üzere bir dosyaya saklar.  

b)Toplu yapı yöneticisi özellikler aşağıda belirtilen görevleri yapar.

c)Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulunca verilen kararları yerine getirir.

ç)Toplu Yapı Kat Malikler Kurulunca verilen kararlar ve belirlenen ilkeler çerçevesinde, toplu yapı ortak yer ve tesislerin ve toplu yapı malikleri adına kayıtlı bağımsız bölümlerin işletilmeye veya kiraya verilmesine ve /veya bunlar üzerinde tasarrufi veya idari işlemlerde bulunulmasına ilişkin sözleşmeleri ve diğer hukuki muameleleri, kurulu temsilen yapar.

Bu sözleşmeler yöneticiyle birlikte, enaz bir yönetici yardımcısı tarafından imzalanır. Yöneticinin bir tüzel kişi olması ve bu nedenle yönetici yardımcısının bulunmaması hali saklıdır.

d)Toplu yapı ortak yer ve tesislerinin ve toplu yapı kat maliki adına kayıtlı bağımsız bölümlerin amacına uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gerekli olağan tedbirleri alır ve bu tedbirlerin icap ettirdiği sözleşmeleri (kapıcı, bekçi, bahçıvan, marangoz, elektrikçi vb. ile akdedilecekler dahil) kurul adına yapar. Bekçi, bahçıvan ve diğer görevlilerin çalışmalarını düzenler ve denetler.

e)Konut alanı içinde yer alan tüm binaların önleyici bakım ve onarımı için periyodik denetimlerin yapılması, bu denetim raporları dikkate alınarak hazırlanacak kısa ve uzun vadeli bakım ve onarım planlarının yapılmasını, işletme teknik hizmetlerini yürütülmesini sağlar,

f)Konut alanı içinde sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri yürütecek organizasyonların oluşturulmasını ve desteklenmesini sağlar.

g)Konut alanı içinde çöp toplama, haberleşme, ulaşım, alış veriş gibi hizmetlerin yürütülmesini organize eder ve denetler. Konut alanı içinde ve dışında kalan yeşil alanların içindeki spor alanları, çocuk bahçeleri ve havuzların yapım, bakım, onarım, güvenlik ve işletme hizmetlerini yürütür.

ğ)Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulunca kabul edilmiş bir işletme projesi yoksa, seçimini izleyen 20 gün içinde bir işletme projesi hazırlar. Bu projede özellikle;

1-Toplu yapı ortak yer ve tesislerine ve toplu yapı kat malikleri adına kayıtlı bağımsız bölümlere ilişkin bir yıllık tahmini gelir ve gider tutarlarını,

2-Toplu yapı ortak giderlerinde bu yönetim planı ve KMK md.20 uyarınca maliklerine isabet edecek muhtemel miktarı,

3-Tahmini ve muhtemel toplu yapı ortak giderlerini karşılamak üzere toplanması gereken avans miktarları ve bu avansların ödeme şekil ve zamanlarını gösterir.

İşletme projesi Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu üyelerine imzaları karşılığında veya taahütlü bir mektupla bildirilir. Bildirimden başlayarak 7 gün içinde projeye kurul üyelerince itiraz edilirse, itiraz Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulunda incelenir ve projeye kesin şekli verilir.

Kesinleşen işletme projeleri bütün kat maliklerine duyurulur.

Kesinleşen işletme projeleri ve/veya Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulunun işletme giderleri ile ilgili kararları icra ve iflas kanununun 68.maddesinin 1.fıkrasında belirtilen belgelerden sayılır.

h)Müstakil nitelikteki bağımsız bölümlerin toplu yapı ortak gider ve avans borcundan ve gecikme tazminatından, bağımsız bölümden kiracı olarak veya başka bir sebeple devamlı olarak yararlananlar da kat maliki ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur. Toplu yapı yöneticisi, kat malikine düşen toplu yapı ortak gider ve avans payını doğrudan doğruya bu bağımsız bölümlerden devamlı olarak yararlananlardan isteyebilir. Ancak, kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira bedeli ile sınırlıdır. Kiracı yaptığı ödemeyi kira borcundan düşer.

Bağımsız bölümden kiracı olarak veya diğer bir sebeple bir başkasının yararlanmakta olması, kat malikinin toplu yapı ortak gider ve avans payını ödeme zorunluluk ve sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

ı)Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat maliklerine ve yapmaya yetkili olduğu işler nedeniyle üçüncü şahıslara karşı kat maliklerini temsilen dava açar, icra takibinde bulunur.

Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu kararının iptaline ilişkin olarak veya yapmaya yetkili olduğu işler nedeniyle kat malikleri veya üçüncü şahıslar tarafından açılan davalarda diğer kat maliklerini temsil eder.

Yukarıda belirtilen dava ve takiplere ilişkin olarak görevlendirilen avukatlara verilecek ücretler ve yargılama giderleri ortak giderlerden karşılanır.

i)Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu kararıyla veya kurulca verilen yetki uyarınca yönetici tarafından sözleşmesi feshedilen veya sona eren kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçilerin bu görevleri nedeniyle tahsis edilmiş yerleri 15 (onbeş) gün içinde boşaltmalarını sağlar. Bu süre içinde boşaltılmayan yerlerin zabıtaca boşaltılması için yerel mülkiye amirine (KMK.ek madde 2 uyarınca) başvurur.

j)Toplu yapının tümünü ilgilendiren tebligatı kabul eder.

k)Toplu yapı kapsamındaki ortak yer ve tesisleri ve toplu yapı kat malikleri adına kayıtlı bağımsız bölümleri (gerektiği ölçüde) sigorta ettirir.

l)Yönetici olarak bir tüzel kişinin seçilmesi halinde, Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu, yöneticinin belli bir ücret karşılığında, tüm yönetim hizmetlerini şahsen üstlenmesi, böylece hizmetlerin yürütülmesi için üçüncü şahıslarla yapılacak sözleşmelere yöneticinin şahsen taraf olmasını kararlaştırabilir.

 

C-TOPLU YAPI DENETİM KURULU

1.Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu Temmuz ayında yapacağı toplantıda, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla, kendi arasından üç kişilik bir denetim kurulunu yedeği ile birlikte seçer. Denetim kurulunda 12779 ada 1 parsel ve 12806 ada 4 parselden en az bir temsilcinin bulunması zorunludur. Aynı kişilerin tekrar seçilmesi mümkündür.

Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu denetim kurulu ile birlikte çalışmak üzere, dışarıdan gerekli gördüğü uzmanları da görevlendirebilir. Bu uzmanlar gerçek veya tüzel kişi olabilir.

Denetçilere veya görevlendirilen uzmanlara ödenecek ücretler Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulunca belirlenir.

2.Denetim Kurulu en az üç ayda bir yöneticinin hesaplarını, varsa görevlendirilen uzmanlarla birlikte inceler ve inceleme sonuçlarını bir ara raporla tesbit eder.İnceleme sonucunda gerekli gördüğü takdirde, Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulunu toplantıya çağırmasını yöneticiden ister ve bu isteği 15 (Onbeş) gün içinde yerine getirilmezse kendisi kurulu doğrudan doğruya toplantıya çağırabilir.

Denetim Kurulu, her halde Temmuz ayında yapılacak toplantıda, denetim sonucunu ve toplu yapının yönetim tarzı hakkındaki görüşlerini, yazılı olarak bir raporla Toplu Yapı Kat Malikleri Kuruluna bildirir.

3.Denetim Kurulu incelemeleri sırasında gördüğü aksaklıkları ve tavsiyelerini devamlı olarak (Temmuz ayını beklemeksizin) yöneticinin bilgisine sunar. 

4.Denetim Kurulu ara ve Temmuz ayı raporlarını, yöneticiye bildirdikleri hususları ve diğer kararlarını noter mühürü ile tasdikli bir deftere yazar ve yazılan rapor ve kararlar denetim kurulu üyeleri ve varsa uzmanlar tarafından imza edilir.

III-KAT MALİKLERİNİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1.BAĞIMSIZ BÖLÜMLERE İLİŞKİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a)Hakları: Kat malikleri mülkiyetlerinde bulunan bağımsız bölümleri üzerinde Kat Mülkiyeti Kanununun ve bu yönetim planının hükümleri saklı kalmak kaydıyla Medeni Kanunun maliklere tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler, bağımsız bölümlerini bizzat kullanabilecekleri gibi kiraya verebilirler.

Kat malikleri, bağımsız bölümlerinin içinde ana yapıya zarar verecek nitelikte olmamak kaydıyla arzu ettikleri onarım, tesis ve değişiklikleri yapabilirler,

b)Yükümlülükleri: Kat malikleri bağımsız bölümlerini ve eklentilerini kullanırken iyi niyet kurallarına uymak, diğer kat maliklerini rahatsız edecek hareketlerden veya yasaya ve yönetim planına aykırı davranışlardan kaçınmak zorundadırlar.

c) Kat Malikleri özellikle;

1)Bağımsız bölümde ve eklentilerinde kedi, köpek, kuş, balık gibi evcil hayvanlar hariç başka hayvanlar besleyemezler. Besledikleri hayvanların ise diğer kat maliklerini rahatsız etmemesini sağlar. Aksi takdirde Toplu Yapı Yönetim Kurulu sorun çıkaran hayvanın Toplu Yapı Alanı dışına çıkarılmasını isteyebilir. Ayrıca bu konuda Toplu Yapı Kat Maliklerinin alacağı kararlara hayvan sahiplerince uyulması zorunludur.

2)Bağımsız bölümlerinde diğer kat maliklerini rahatsız edecek nitelikte toplantılar tertip edemezler, gürültülü hareketlerde bulunamazlar, özellikle saat 24.00’dan sonra, televizyon, radyo, teyplerini komşuları rahatsız edecek şekilde kullanamazlar. Nişan, düğün gibi istisnai sebeplerle düzenlenecek toplantılarda diğer kat maliklerini rahatsız etmemeye azami özen gösterirler.

3)Bağımsız bölümlerin balkon, pencere veya teraslarında hiçbir şekilde çöp biriktiremezler.

4)  Binanın dış cephesini veya dıştan görülebilecek yerlerini ve bahçelerini Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulunca izin verilmedikçe değiştiremezler, ilave eklenti yapamazlar.

5)Bağımsız bölümlerini kumarhane, randevu evi gibi ahlak ve adaba aykırı sayılacak bir şekilde kullanamazlar.

6)Kat mülkiyeti kütüğünde mesken, iş veya ticaret yeri olarak gösterilmiş olan bağımsız bölümlerini, hiçbir şekilde hastane, dispanser, klinik gibi müesseselere tahsis edemezler.

7)Kat mülkiyeti kütüğünde mesken olarak gösterilmiş bulunan bağımsız bölümlerinde (Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu oy birliği ile müsaade etmedikçe)  dans salonu gibi eğlence, lokanta, pastane gibi beslenme yerleri ve bakımevi, dükkan (berber dükkanı, terzihane, yatakhane, sendika veya dernek merkezi, dersane, kreş vs.) gibi yerler açamazlar veya kiraya veremezler.

8)Kat mülkiyeti kütüğünde dükkan, iş veya ticaret yeri olarak gösterilen bağımsız bölümleri kullanırken diğer kat maliklerini rahatsız edecek uygulamalarda bulunamazlar, gürültü yapamazlar, rahatsız edici duman ve kokular çıkartacak faaliyette bulunamazlar.

 9)Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu oy birliği ile müsaade etmedikçe, binanın ön, arka ve yan cephelerine, bağımsız bölümlerinin pencere, balkon veya teraslarına dışarıdan görünen veya dışarı sarkan levha ve tabela asamazlar, balkonları ve terasları duvar veya camekanla kapatamazlar. Pencere, balkon veya teraslara, binanın genel görünüm ve güzelliğini bozacak şekil veya renkte güneşlik koyamazlar, güvenlik önlemleri alamazlar.

10) Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda yönetim kurulunca yapılacak yazılı uyarıya rağmen yönetim planına aykırı olarak binanın ön, arka ve yan cephelerine, bağımsız bölümlerinin pencere, balkon veya teraslarında yapılan ilave veya değişiklikler veya uygulamalar 7 (Yedi) gün içinde yıkılmadığı veya kaldırılmadığı taktirde Toplu Yapı Kat Malikleri Yönetim Kurulu tarafından yıktırılır ve masrafı kat malikine rücu edilir.

11)Diğer bir bağımsız bölümde veya ortak yerlerde meydana gelen arızaların giderilmesi için bağımsız bölümlerine girme mecburiyetinin bulunduğu hallerde gerekli müsaadeyi vermekten kaçınamazlar.

12)Kendilerine ayrılan yerler dışındaki ortak yerlere özel eşyalarını bırakamazlar ve arabalarını park edemezler.

13)Kat Malikleri, bağımsız bölümlerinde bizzat oturmuyorlarsa, tebligat adreslerini, bu adresteki değişikleri ve bağımsız bölümlerinde kiracı olarak veya başka bir sıfatla oturanların ad, soyad ve iş adreslerini en geç 15 gün içinde parsel yöneticisine ve servis şirketine (villa söz konusu ise, toplu yapı yöneticisine) bildirirler. Tebligat adresini ve bundaki değişikliği bildirmeyen kat malikinin mevcut son adresine yapılan tebligat geçerli sayılır.

14)Kat malikleri, bağımsız bölümlerini kiraya verdikleri takdirde, kira sözleşmesinden bir örnek ile Yönetim Planının bir kopyasının bağımsız bölümü kullananlara tebliğ edildiğine dair tebellüğ belgesini yöneticiye tevdi etmeye ve bağımsız bölümü kullananlara borç ve yükümlülüklerini bildirmeye mecburdur.

 

2.ORTAK YERLERE İLİŞKİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

a)Hakları

1)Kat malikleri, toplu yapı yönetimindeki ortak yerlerden ve tesislerden ve doğrudan doğruya o yapıya tahsis edilmiş ortak yer ve tesislerden yararlanmak hakkına sahiptirler.

Kat maliklerinin ortak yer ve tesislerden nasıl ve ne ölçüde yararlanacakları Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulunca hakkaniyet kuralları da dikkate alınarak belirlenebilir ve gerektiğinde düzenlenebilir.

2) Toplu yapı ortak yer ve tesisleri yaşantı bütünlüğünü bozmayacak şekilde Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulunun veya kurulun verdiği yetkiye dayanarak yöneticinin belirlediği esaslar ve bedel çerçevesinde kat maliklerinden birine veya bir kaçına yararlandırılabilir.

Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu toplu yapı ortak yer ve tesislerin kullanılmasını belli bir ücrete bağlayabilir, bu ortak yer ve tesislerden yararlanmayı bir kulüp statüsü içinde düzenleyebilir.

Toplu yapı kapsamında bulunan ortak yer ve tesisler, hangi alanda veya yapıda bulunursa bulunsunlar tahsis edildikleri bağımsız bölümlerin ortak yer ve tesisi sayılırlar ve bu yerlerin işletme giderleri ilgili kat malikinden alınır.

b)Yükümlülükleri

Kat Malikleri

1)Bulundukları yapının mimari durumunu ve güzelliğini korumaya mecburdurlar;

2)Bütün kat maliklerinin rızasını almadıkça, bulundukları yapının ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler ile değişik renkte dış badana veya boya yapamazlar, balkonlarının veya parmaklıklarının rengini değiştiremezler;

3)Yapının dış cephe boya ve kaplamalarında renk ve malzeme değişikliği ile binanın mimari özelliğini bozacak eklentiler yapılamaz.

4)Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu oybirliği ile karar vermedikçe, bulundukları yapıya kat ilave edemezler, terasları kata çeviremezler, tapu kütüğünde mesken olarak kayıtlı yapıyı işyeri(dükkan) haline getiremezler.

5)Toplu yapı kapsamındaki ortak yer ve tesislerden yararlanırken yer ve tesislere zarar verecek veya diğer kat maliklerini rahatsız edecek davranışlarda bulunamazlar, bunlardan yararlanmaya yönelik olarak yetkili kurullarca belirlenmiş kural ve düzene aykırı davranamazlar;

6)Toplu yapı kapsamındaki ortak yer ve tesislerde, Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulunun oybirliğiyle verilmiş izni olmadıkça, hiçbir şekilde inşaat, değişiklik, onarım ve boya yapamazlar.

7)Bu yönetim planında ve Kat Mülkiyet Kanununda kat maliklerinin yükümlülüklerine ilişkin olarak yer alan bütün hükümler bağımsız bölümden kiracı olarak veya herhangi başka bir sebeple devamlı bir şekilde yararlananlara da aynen uygulanır, bu yükümlülüklere aykırı davrananlar kat malikleri ile birlikte müteselsilen sorumludurlar.

 

3-ORTAK GİDERLERE KATILMA

TOPLU YAPININ ORTAK GİDERLERİNE KATILMA

a) Vaziyet planına veya toplu yapı kat malikleri kurulu kararına göre, toplu yapı kapsamındaki belli bir yapıya ve münhasıran o yapıdaki bağımsız bölüm maliklerinin ortaklaşa kullanım ve yararlanmasına tahsis edilmiş ortak yer ve tesislere ilişkin ortak giderler o yapıdaki kat malikleri; toplu yapı kapsamındaki yapılardan sadece birkaçının ortak kullanım ve yararlanmasına tahsis edilmiş ortak yer ve tesislere ilişkin ortak giderler o yapılardaki kat malikleri; toplu yapı kapsamındaki bütün bağımsız bölümler için ortak tesis ve yerlere ilişkin ortak giderler ise bütün kat malikleri tarafından karşılanır.

Toplu yapı alanının içinde veya çevresinde bulunan kamuya bırakılmış olan (yol, spor tesisleri, park v.s.) veya yapı ve tesislerin (okul, cami v.s.) bakım, onarım ve işletmesi, Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulunun kararıyla, toplu yapı yönetimince üstlenilmişse, bunlara ilişkin giderlerde toplu yapı ortak gideri sayılır ve yukarıda belirlenen esaslar çerçevesinde kat maliklerince karşılanır.

b)Toplu yapı kat malikleri kurulunca aksi bir karar alınmadıkça Kat malikleri; Toplu Yapı kapsamındaki bütün kat malikleri tarafından karşılanacak nitelikteki (İşletme projesinde tahmini miktarı belirlenmiş) Toplu Yapı Ortak giderlerinden ; işletmeye yönelik giderlere (Güvenlik, bahçıvan, elektrikçi, tesisatçı, havuz işletme, elektrik, yönetim giderleri, postalama, iletişim gibi sitenin tamamına yönelik personel ve hizmetlere)  eşit olarak, demirbaş niteliğindeki giderler ile çevre (bahçe) sulama giderlerine arsa payı oranında katılırlar.

Belli bir veya birkaç yapıdaki kat maliklerinin münhasır kullanımına tahsis edilmiş ortak yer ve tesislere ilişkin ortak giderler o yapılardaki Kat Malikleri tarafından arsa payı oranına göre karşılanır.

c)Toplu yapı ortak gider ve avans payının tamamını zamanında ödemeyen kat maliki, ödemede geciktiği günler için, aylık % 10 (yüzde on) hesabıyla gecikme tazminatı ödemek zorundadır.

Ortak gider ve avans payını zamanında ödemeyen kat malikine, diğer yaptırımlarla birlikte, toplu yapı yöneticisinin kararıyla, borcunu ödeyinceye kadar, toplu yapı ortak yer, tesis ve hizmetlerden yararlanmasının durdurulması yaptırımı da uygulanabilir.

d)Toplu yapı yöneticisi, toplu yapı ortak gider ve avans payını ödemede bir aydan fazla geciken kat malikine karşı bu yönetim planına, Kat Mülkiyeti Kanunu’na ve genel hükümlere göre dava açmak ve/veya icra takibinde bulunmakla yükümlüdür.

e)Kat Malikleri, toplu yapı kapsamındaki ortak yapı, yer ve tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya bunların başka bir parselde veya kamuya ait alanlarda bulunduğunu veya bağımsız bölümünün veya kendisinin durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum, ihtiyaç veya imkân olmadığını ileri sürmek suretiyle toplu yapı ortak gider payını ve toplanacak avansı ödemekten kaçınamazlar.

f)Toplu yapı ortak yer ve tesislerine, kusurlu hareketiyle kat maliklerinden veya çocuklarından biri veya onun bağımsız bölümünden yararlanmakta olan kişi (örneğin kiracı) veya misafiri tarafından bir zarar verilirse, bu zarardan zararı veren ve kat maliki birlikte ve müteselsilen sorumludur. Verilen zarar gerektiğinde ortak giderlerden karşılanır ve sorumlulardan istenir.

 

IV-HAKİMİN MÜDAHALESİNİN İSTENMESİ

1. Toplu Kat Malikleri Kurulunca verilen kararı yasalara veya yönetim planı hükümlerine aykırı bulan kat maliki, toplu yapının bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak kararının tamamen veya kısmen iptalini isteyebilir. Dava, toplu yapı yöneticisi aleyhine açılır.

2.Kat Maliklerinden birinin (veya onun katından kira sözleşmesine veya diğer bir sebebe dayanarak yararlanan kimsenin) Kat Mülkiyeti Kanununda veya bu yönetim planında öngörülen borç ve yükümlülüklerine uygun hareket etmemesinden zarar gören, rahatsız olan kat maliki, toplu yapının bulunduğu yerin Sulh Mahkemesine başvurarak hakimin müdahalesini, rahatsız edici duruma son verilmesini isteyebilir. Kat Maliki, yöneticiye veya servis şirketine başvurarak, davanın yönetici veya servis şirketi tarafından açılmasını da talep edebilir.

3.Kat maliklerinden biri, borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemek suretiyle diğer kat maliklerinin haklarına onlar için “çekilmez hale gelecek” derecede aykırı davranırsa, kat malikleri, K.M.K md.25 hükümleri çerçevesinde o kat malikinin bağımsız bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini hakimden isteyebilir.

4.Kat maliki “Ortak gider ve avans payını zamanında ödemediği için iki takvim yılı içinde üç defa icra veya dava takibine sebep olmuşsa” veya K.M.K’nın 33.maddesi gereğince mahkemenin emrine rağmen, borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemekte bir yıl ısrar etmişse “veya kendi bağımsız bölümünü bu Yönetim Planında yasak edilen işlerden birini yapmak için tahsis etmesi üzerine yapılan ihtara rağmen bundan vazgeçmemekte ısrarlı davranmışsa ve ihtarın tebliğinden itibaren üç gün içinde eski haline getirmemişse” yukarıda değinilen çekilmezlik hali meydana gelmiş sayılır.

V-YENİLİK VE İLAVELER VE GİDERLERİNE KATILMA

1-Toplu yapının ortak yer ve tesislerinde yapılacak, aşağıda nitelikleri açıklanan, yenilik ve ilavelerin kararları, toplu yapı kat malikleri kurulunda, toplantıya katılan kurul üyelerinin salt çoğunluğu ile alınır.

Kat maliklerinin toplu yapı ortak yer ve tesislerindeki yenilik ve ilavelerin giderlerine katılma oran ve miktarı, yukarıda aşağıdaki ilgili fıkrada açıklanan esaslar çerçevesinde, Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulunca belirlenir.

2-Toplu yapının ortak yer ve tesislerin düzgün veya daha rahat kullanılır hale getirilmesine veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına ilişkin yenilik ve ilaveler Toplu Yapı Kat Maliklerince karar verilmesi halinde yapılabilir. Bu yenilik ve ilavelerin giderleri, faydalananlar tarafından, arsa payı oranına göre ödenir.

3-Toplu yapının ortak yer ve tesislerinde yapılması kararlaştırılan yenilik ve ilaveler çok masraflıysa ve/veya yapının özel durumuna göre lüks bir nitelik taşıyorsa veya toplu yapının bütün kat malikleri tarafından kullanılması gerekli bulunmuyorsa, bunlardan faydalanmak istemeyen kat maliki, gidere katılmak zorunda değildir.

Bu gibi yenilik ve ilavelerin giderleri, onların yapılmasına karar vermiş olan kat maliklerince ödenir.

 

VI-TEMLİKİ TASARRUFLAR VE ÖNEMLİ YÖNETİM İŞLERİ

Toplu yapı ortak yer ve tesislerinin bir ayni hakla kayıtlanması ortak yapı ve tesislerin ve ortak bağımsız bölümlerin mülkiyetinin devredilmesi, toplu yapı kapsamındaki arsaların bölünmesi ve bölünen kısmın mülkiyetinin başkasına devrolunması gibi tasarrufi işlemlerin yapılması Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulunun oybirliği ile karar vermesine bağlıdır.

Toplu yapı kapsamındaki ortak yer, yapı ve tesislerin yararlanma tarzının değiştirilmesi, ortak yapı ve tesislerin dış duvarlarının çatı ve damlarının reklam amacıyla kiraya verilmesi gibi önemli yönetim işleri için Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulunun oybirliğiyle karar vermesi gerekir.

VII-

01.10.2013 Tarihinde düzenlenen iş bu yönetim planının metin ve muhtevası aşağıda kimlikleri yazılı toplu yapıyı oluşturan bütün bağımsız bölüm maliklerince okunarak uygun olduğunu ve oybirliğiyle kabul ve imzaladıklarını beyan ve ikrar eylerler.  

                                                                                                                                                                               

                      Kat Maliki

                                                                   …ada/parsel   ….. No’lu Bağımsız Bölüm

                                                                                              Ad Soyad

                                                                                                 İmza

I-GENEL HÜKÜMLER

1.KAPSAM

Antalya ili, Aksu İlçesi, Merkez Özlü ( Kundu ) Köyü Köyyolu Sokak No: 740/d ANTALYA adresinde bulunan 12779 no’lu ada 1 no’lu parsel, 12806 no’lu ada 4 no’lu parsel, 12805 no’lu ada 1 no’lu parseller üzerinde Belediyece onaylı yerleşim planı ve uygulama projesine göre yapılmış ve yapılacak, konut üniteleri, ticari donatı alan ve üniteleri alt yapı tesisleri, ortak kullanım yerleri, sosyal tesis ve hizmetler ve bunların yönetimi bakımından birbirleriyle bağlantılı birden çok yapıyı kapsayan toplu yapı alanı 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun ve ilgili diğer yasaların emredici kuralları saklı kalmak üzere bu “Yönetim Planı”na göre yönetilir.

 

2.YÖNETİM PLANINDA HÜKÜM BULUNMAYAN HALLERDE KMK’NUN UYGULANMASI

Yönetim planı taraflar arasında sözleşme mahiyetindedir. Yönetim Planında hüküm bulunmayan hallerde, Kat Mülkiyeti Kanununun ve Medeni Kanunun ve ilgili diğer yasaların hükümleri uygulanır.

 

3.YÖNETİM PLANININ BAĞLAYICILIĞI

Yönetim Planı, toplu yapı kapsamındaki bütün kat maliklerini (konut, dükkan), kat irtifakı sahiplerini, onların mirasçılarını ve bağımsız bölümü veya kat irtifakının bağlı bulunduğu arsa payını, satış, bağış vs. bir yolla iktisab edecek bütün şahısları kendiliğinden bağlar. Bu şahıslar yönetim planının bütün hükümlerine aynen uymak zorundadır.

 

4.YÖNETİM PLANININ DEĞİŞTİRİLMESİ

Yönetim planı toplu yapı kapsamındaki bütün kat maliklerinin beşte dördünün kararı ile değiştirilebilir.

 

II- YÖNETİM ORGANLARI

A-TOPLU YAPI KAT MALİKLERİ KURULU

1.OLUŞMASI VE YETKİ ALANI

a)Toplu yapı kapsamındaki ortak yer, yapı ve tesisler ve tapu sicilinde toplu yapı kat malikleri adına kayıtlı olup, ortak yararlanmaya tahsil edilmiş bağımsız bölümler,Toplu Yapı kapsamındaki bağımsız bölüm maliklerinin seçecekleri yöneticilerin oluşturacağı “Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu” tarafından yönetilir ve bunlara ilişkin idari ve tasarrufi işlemlerde (ifraz mülkiyet devri, ayni hak tesisi v.s.)ve her tür düzeydeki idari tasarruflarda onarım, yenileme, ilave,kiraya verme v.s.Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu yetkilidir. Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu tüm yetkilerini bir şirkete devrederek yönetici seçebilir.

Müstakil bölüm niteliğindeki yapı ve tesislerin oturduğu alanlar dışında kalan ve Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulunca münhasıran bir müstakil bölüme tahsis edilmemiş olan bütün ortak yer, yapı ve tesisler ile bahçeler, bu yönetim planının uygulanmasında toplu yapı ortak yer, yapı ve tesisi sayılır.

Müstakil bölüme tahsis edilmiş olan yer, yapı ve tesislerin idaresinde, Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulunca alınacak ilke ve tavsiye kararlarına uyulması zorunludur.

b) ‘Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu’ toplu yapıyı oluşturan ada/parsellerdeki kat maliklerinden oluşur. Kat maliki değişirse, yeni kat maliki kendiliğinden eskisinin yerini alır.

 

2.KURULA KATILMA VE OY HAKKI

a)Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulunun üyeleri kurulda bir oy hakkına sahiptirler.

b)Kurulun belli bir toplantısına katılamayacak olan üye, başka bir kat malikini o toplantı için vekil tayin edebilir. Vekil temsil yetkisini yazılı bir belge ile kanıtlamak zorundadır.

c)Bir kat maliki veya kişi tarafından maksimum 5 (beş) kişi vekaleten temsil edilebilir, oy kullanabilir.

 

3.TOPLAMA VE ÇAĞRI

a)Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu her yıl Temmuz ayı içinde toplanır.

b)Kurul, toplu yapı yöneticisi tarafından, toplantı tarihinden en az 15 gün önce, bütün kurul üyelerine imzalattırılacak bir çağrı veya taahhütlü mektupla toplantıya davet edilir.

Çağrıda toplantının yer, saat ve gündemi belirtilir. Gündemde olmayan bir maddenin konuşulup, karara bağlanması, konunun toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile gündeme alınmasına bağlıdır.

İlk çağrı yapılırken birinci toplantıda toplantı yeter sayısının sağlanmaması halinde, ikinci toplantının nerede ve hangi tarihte yapılacağı da belirtilir.

c)Yönetici, gerekli gördüğü hallerde kurulu, yukarıda belirtilen usullere uyarak her zaman toplantıya çağırabilir.

Yönetici, kurul üyelerinin üçte birinin yazılı talebi halinde kurulu gecikmeksizin toplantıya çağırmakla yükümlüdür. Toplantının gündemini de belirtmek zorundadırlar. Bu durumda gündemde değişiklik veya ilave yapılamaz.

 

4.TOPLANTI VE YETER KARAR SAYISI

a)Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu, üye sayısının yarısından fazlasıyla toplanır ve toplantıya katılanların oy çoğunluğu ile karar verir.

Alınmış olan bir kararın tekrar görüşülmesi ve yeniden karara bağlanması “görüşmenin yenilenmesi” önerisinin toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile kabul edilmesine bağlıdır.

b)Yeter sayı sağlanamadığı için ilk toplantı yapılmazsa, ikinci toplantı bir hafta içinde yapılır ve bu defa toplantı yeter sayısı aranmaksızın, toplantıya katılanların oy çoğunluğu ile karar verilir.

c)Kat Mülkiyeti Kanununda ve bu yönetim planında özel haller için öngörülmüş bulunan toplantı ve karar yeter sayısına ilişkin hükümler saklıdır.

 

5.KARARLARIN BAĞLAYICILIĞI

Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulunun kararları toplu yapı kapsamında bulunan bütün bağımsız bölüm maliklerini, irtifak hakkı sahiplerini ve bağımsız bölümleri herhangi bir şekilde onlardan devralacak olanları bağlar.

Toplu yapı kapsamında bulunan ada/parsellerdeki ayrık ve bitişik düzende inşa edilmiş yapılar kat malikinin sorumluluğunda olup,  ada/parsele ait ortak yerler ile yapı alanı dışındaki alanlar Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulunca yönetilir. Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulunca karar verilmeden kat malikince yapını dış cephesinde veya dış kısmında değişiklik, tamirat, tadilat, ilave ve eklenti yapılamaz.

 

6.KARARLARIN YAZILMASI VE İMZALANMASI

Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulunun kararları yönetici tarafından (1) den başlayıp sırasıyla giden sayfa numaralarını taşıyan her sayfası noter mühürü ile onaylı “karar defterine” yazılır ve toplantıya katılan kurul üyelerince imzalanır. Karara aykırı oy verenler arzu ederlerse, aykırılığın sebebini belirterek defteri imzalarlar.

 

B-TOPLU YAPI YÖNETİM KURULU

1.SEÇİMİ

a)Toplu Yapı Yönetim Kurulu, Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu tarafından en az 3(Üç)  kişi olarak belirlenir ve Yönetim kurulunda 12779 ada 1parsel ve 12806 ada 1 parselden en az bir temsilcinin bulunması zorunludur. Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu yönetim kurulunun yedek üyelerini belirleyebilir. Yedek üyenin belirlenmesi halinde, seçilen yönetim kurulunda herhangi bir sebeple boşalma olması durumunda ilk genel kurula kadar yedek üye belirleniş sırasına göre asil üye olarak görev yapar. Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu yönetim kurulunun görev ve yetkilerini servis şirketine devredebilir.

b)Yönetici ve yardımcıları ‘Toplu Yapı Yönetim Kurulu’nu oluştururlar. Yöneticinin görev alanına giren önemli işlerin kararları yönetim kurulunda alınır.

Yönetim kurulu sayı çoğunluğuyla toplanır ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla karar verir. Yönetim kurulunun kararları her sayfası noter mühürüyle onaylanmış bir deftere yazılır ve toplantıya katılanlar tarafından imzalanır.

 

Yönetici ve yardımcıları arasında görev taksimi yönetici tarafından yapılır.

Yönetici ve yardımcıları görev sürelerinin sonunda tekrar seçilebilirler. Yeni yönetim kurulu seçilinceye kadar eskisi görevine devam eder.

c)Yönetici olarak gerçek veya tüzel kişi seçilebilir.

Yönetici olarak bir tüzel kişi seçilmişse, yönetim kurulunca tüzel kişiyi görevlendireceği birisi temsil eder.

Yönetici olarak bir tüzel kişinin seçilmesi halinde Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu yönetici yardımcısı seçmeyebilir.

d)Yönetici ve yardımcıları Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulunca üye tam sayısının salt çoğunluğuyla 1 (Bir) yıl için seçilirler.

 

2.ÜCRETİ

Toplu yapı yöneticisine ve yardımcılarına ödenecek ücret Toplu Yapı Kat Malikler Kurulunca belirlenir. Yönetici olarak bir tüzel kişi seçilmişse ücret işletme bütçesinde yer alır ve fatura karşılığı ödenir.

 

3.SORUMLULUĞU VE GÖREVİ

a)Toplu yapı yöneticisi ve yardımcıları aynen bir vekil gibi sorumludurlar. Dışarıdan seçilecek yöneticinin (tüzel veya gerçek kişinin ) sorumluluğu ayrıca ayrıntılı olarak sözleşme ile tespit edilir.

Yönetici her yıl Temmuz ayında yapılacak toplantıda, Toplu Yapı Kat Malikleri Kuruluna o tarihe kadar yapılan işlerin, elde edilen gelirlerin ve giderlerin hesabını vermekle yükümlüdür. Yönetici bu amaçla gelir ve gider durumunu gösteren bir raporu, toplantı çağrısıyla birlikte Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu’nu oluşturan üyelerin bilgisine sunar.

Yönetici yaptığı giderleri belgeler ve bütün gider belgelerini, gerektiğinde incelenmek üzere bir dosyaya saklar.  

b)Toplu yapı yöneticisi özellikler aşağıda belirtilen görevleri yapar.

c)Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulunca verilen kararları yerine getirir.

ç)Toplu Yapı Kat Malikler Kurulunca verilen kararlar ve belirlenen ilkeler çerçevesinde, toplu yapı ortak yer ve tesislerin ve toplu yapı malikleri adına kayıtlı bağımsız bölümlerin işletilmeye veya kiraya verilmesine ve /veya bunlar üzerinde tasarrufi veya idari işlemlerde bulunulmasına ilişkin sözleşmeleri ve diğer hukuki muameleleri, kurulu temsilen yapar.

Bu sözleşmeler yöneticiyle birlikte, enaz bir yönetici yardımcısı tarafından imzalanır. Yöneticinin bir tüzel kişi olması ve bu nedenle yönetici yardımcısının bulunmaması hali saklıdır.

d)Toplu yapı ortak yer ve tesislerinin ve toplu yapı kat maliki adına kayıtlı bağımsız bölümlerin amacına uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için gerekli olağan tedbirleri alır ve bu tedbirlerin icap ettirdiği sözleşmeleri (kapıcı, bekçi, bahçıvan, marangoz, elektrikçi vb. ile akdedilecekler dahil) kurul adına yapar. Bekçi, bahçıvan ve diğer görevlilerin çalışmalarını düzenler ve denetler.

e)Konut alanı içinde yer alan tüm binaların önleyici bakım ve onarımı için periyodik denetimlerin yapılması, bu denetim raporları dikkate alınarak hazırlanacak kısa ve uzun vadeli bakım ve onarım planlarının yapılmasını, işletme teknik hizmetlerini yürütülmesini sağlar,

f)Konut alanı içinde sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleri yürütecek organizasyonların oluşturulmasını ve desteklenmesini sağlar.

g)Konut alanı içinde çöp toplama, haberleşme, ulaşım, alış veriş gibi hizmetlerin yürütülmesini organize eder ve denetler. Konut alanı içinde ve dışında kalan yeşil alanların içindeki spor alanları, çocuk bahçeleri ve havuzların yapım, bakım, onarım, güvenlik ve işletme hizmetlerini yürütür.

ğ)Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulunca kabul edilmiş bir işletme projesi yoksa, seçimini izleyen 20 gün içinde bir işletme projesi hazırlar. Bu projede özellikle;

1-Toplu yapı ortak yer ve tesislerine ve toplu yapı kat malikleri adına kayıtlı bağımsız bölümlere ilişkin bir yıllık tahmini gelir ve gider tutarlarını,

2-Toplu yapı ortak giderlerinde bu yönetim planı ve KMK md.20 uyarınca maliklerine isabet edecek muhtemel miktarı,

3-Tahmini ve muhtemel toplu yapı ortak giderlerini karşılamak üzere toplanması gereken avans miktarları ve bu avansların ödeme şekil ve zamanlarını gösterir.

İşletme projesi Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu üyelerine imzaları karşılığında veya taahütlü bir mektupla bildirilir. Bildirimden başlayarak 7 gün içinde projeye kurul üyelerince itiraz edilirse, itiraz Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulunda incelenir ve projeye kesin şekli verilir.

Kesinleşen işletme projeleri bütün kat maliklerine duyurulur.

Kesinleşen işletme projeleri ve/veya Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulunun işletme giderleri ile ilgili kararları icra ve iflas kanununun 68.maddesinin 1.fıkrasında belirtilen belgelerden sayılır.

h)Müstakil nitelikteki bağımsız bölümlerin toplu yapı ortak gider ve avans borcundan ve gecikme tazminatından, bağımsız bölümden kiracı olarak veya başka bir sebeple devamlı olarak yararlananlar da kat maliki ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur. Toplu yapı yöneticisi, kat malikine düşen toplu yapı ortak gider ve avans payını doğrudan doğruya bu bağımsız bölümlerden devamlı olarak yararlananlardan isteyebilir. Ancak, kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira bedeli ile sınırlıdır. Kiracı yaptığı ödemeyi kira borcundan düşer.

Bağımsız bölümden kiracı olarak veya diğer bir sebeple bir başkasının yararlanmakta olması, kat malikinin toplu yapı ortak gider ve avans payını ödeme zorunluluk ve sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

ı)Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat maliklerine ve yapmaya yetkili olduğu işler nedeniyle üçüncü şahıslara karşı kat maliklerini temsilen dava açar, icra takibinde bulunur.

Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu kararının iptaline ilişkin olarak veya yapmaya yetkili olduğu işler nedeniyle kat malikleri veya üçüncü şahıslar tarafından açılan davalarda diğer kat maliklerini temsil eder.

Yukarıda belirtilen dava ve takiplere ilişkin olarak görevlendirilen avukatlara verilecek ücretler ve yargılama giderleri ortak giderlerden karşılanır.

i)Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu kararıyla veya kurulca verilen yetki uyarınca yönetici tarafından sözleşmesi feshedilen veya sona eren kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçilerin bu görevleri nedeniyle tahsis edilmiş yerleri 15 (onbeş) gün içinde boşaltmalarını sağlar. Bu süre içinde boşaltılmayan yerlerin zabıtaca boşaltılması için yerel mülkiye amirine (KMK.ek madde 2 uyarınca) başvurur.

j)Toplu yapının tümünü ilgilendiren tebligatı kabul eder.

k)Toplu yapı kapsamındaki ortak yer ve tesisleri ve toplu yapı kat malikleri adına kayıtlı bağımsız bölümleri (gerektiği ölçüde) sigorta ettirir.

l)Yönetici olarak bir tüzel kişinin seçilmesi halinde, Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu, yöneticinin belli bir ücret karşılığında, tüm yönetim hizmetlerini şahsen üstlenmesi, böylece hizmetlerin yürütülmesi için üçüncü şahıslarla yapılacak sözleşmelere yöneticinin şahsen taraf olmasını kararlaştırabilir.

 

C-TOPLU YAPI DENETİM KURULU

1.Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu Temmuz ayında yapacağı toplantıda, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla, kendi arasından üç kişilik bir denetim kurulunu yedeği ile birlikte seçer. Denetim kurulunda 12779 ada 1 parsel ve 12806 ada 4 parselden en az bir temsilcinin bulunması zorunludur. Aynı kişilerin tekrar seçilmesi mümkündür.

Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu denetim kurulu ile birlikte çalışmak üzere, dışarıdan gerekli gördüğü uzmanları da görevlendirebilir. Bu uzmanlar gerçek veya tüzel kişi olabilir.

Denetçilere veya görevlendirilen uzmanlara ödenecek ücretler Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulunca belirlenir.

2.Denetim Kurulu en az üç ayda bir yöneticinin hesaplarını, varsa görevlendirilen uzmanlarla birlikte inceler ve inceleme sonuçlarını bir ara raporla tesbit eder.İnceleme sonucunda gerekli gördüğü takdirde, Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulunu toplantıya çağırmasını yöneticiden ister ve bu isteği 15 (Onbeş) gün içinde yerine getirilmezse kendisi kurulu doğrudan doğruya toplantıya çağırabilir.

Denetim Kurulu, her halde Temmuz ayında yapılacak toplantıda, denetim sonucunu ve toplu yapının yönetim tarzı hakkındaki görüşlerini, yazılı olarak bir raporla Toplu Yapı Kat Malikleri Kuruluna bildirir.

3.Denetim Kurulu incelemeleri sırasında gördüğü aksaklıkları ve tavsiyelerini devamlı olarak (Temmuz ayını beklemeksizin) yöneticinin bilgisine sunar.

4.Denetim Kurulu ara ve Temmuz ayı raporlarını, yöneticiye bildirdikleri hususları ve diğer kararlarını noter mühürü ile tasdikli bir deftere yazar ve yazılan rapor ve kararlar denetim kurulu üyeleri ve varsa uzmanlar tarafından imza edilir.

 

III-KAT MALİKLERİNİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1.BAĞIMSIZ BÖLÜMLERE İLİŞKİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

a)Hakları: Kat malikleri mülkiyetlerinde bulunan bağımsız bölümleri üzerinde Kat Mülkiyeti Kanununun ve bu yönetim planının hükümleri saklı kalmak kaydıyla Medeni Kanunun maliklere tanıdığı bütün hak ve yetkilere sahiptirler, bağımsız bölümlerini bizzat kullanabilecekleri gibi kiraya verebilirler.

Kat malikleri, bağımsız bölümlerinin içinde ana yapıya zarar verecek nitelikte olmamak kaydıyla arzu ettikleri onarım, tesis ve değişiklikleri yapabilirler,

b)Yükümlülükleri: Kat malikleri bağımsız bölümlerini ve eklentilerini kullanırken iyi niyet kurallarına uymak, diğer kat maliklerini rahatsız edecek hareketlerden veya yasaya ve yönetim planına aykırı davranışlardan kaçınmak zorundadırlar.

c) Kat Malikleri özellikle;

1)Bağımsız bölümde ve eklentilerinde kedi, köpek, kuş, balık gibi evcil hayvanlar hariç başka hayvanlar besleyemezler. Besledikleri hayvanların ise diğer kat maliklerini rahatsız etmemesini sağlar. Aksi takdirde Toplu Yapı Yönetim Kurulu sorun çıkaran hayvanın Toplu Yapı Alanı dışına çıkarılmasını isteyebilir. Ayrıca bu konuda Toplu Yapı Kat Maliklerinin alacağı kararlara hayvan sahiplerince uyulması zorunludur.

2)Bağımsız bölümlerinde diğer kat maliklerini rahatsız edecek nitelikte toplantılar tertip edemezler, gürültülü hareketlerde bulunamazlar, özellikle saat 24.00’dan sonra, televizyon, radyo, teyplerini komşuları rahatsız edecek şekilde kullanamazlar. Nişan, düğün gibi istisnai sebeplerle düzenlenecek toplantılarda diğer kat maliklerini rahatsız etmemeye azami özen gösterirler.

3)Bağımsız bölümlerin balkon, pencere veya teraslarında hiçbir şekilde çöp biriktiremezler.

4)  Binanın dış cephesini veya dıştan görülebilecek yerlerini ve bahçelerini Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulunca izin verilmedikçe değiştiremezler, ilave eklenti yapamazlar.

5)Bağımsız bölümlerini kumarhane, randevu evi gibi ahlak ve adaba aykırı sayılacak bir şekilde kullanamazlar.

6)Kat mülkiyeti kütüğünde mesken, iş veya ticaret yeri olarak gösterilmiş olan bağımsız bölümlerini, hiçbir şekilde hastane, dispanser, klinik gibi müesseselere tahsis edemezler.

7)Kat mülkiyeti kütüğünde mesken olarak gösterilmiş bulunan bağımsız bölümlerinde (Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu oy birliği ile müsaade etmedikçe)  dans salonu gibi eğlence, lokanta, pastane gibi beslenme yerleri ve bakımevi, dükkan (berber dükkanı, terzihane, yatakhane, sendika veya dernek merkezi, dersane, kreş vs.) gibi yerler açamazlar veya kiraya veremezler.

8)Kat mülkiyeti kütüğünde dükkan, iş veya ticaret yeri olarak gösterilen bağımsız bölümleri kullanırken diğer kat maliklerini rahatsız edecek uygulamalarda bulunamazlar, gürültü yapamazlar, rahatsız edici duman ve kokular çıkartacak faaliyette bulunamazlar.

9)Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu oy birliği ile müsaade etmedikçe, binanın ön, arka ve yan cephelerine, bağımsız bölümlerinin pencere, balkon veya teraslarına dışarıdan görünen veya dışarı sarkan levha ve tabela asamazlar, balkonları ve terasları duvar veya camekanla kapatamazlar. Pencere, balkon veya teraslara, binanın genel görünüm ve güzelliğini bozacak şekil veya renkte güneşlik koyamazlar, güvenlik önlemleri alamazlar.

10) Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda yönetim kurulunca yapılacak yazılı uyarıya rağmen yönetim planına aykırı olarak binanın ön, arka ve yan cephelerine, bağımsız bölümlerinin pencere, balkon veya teraslarında yapılan ilave veya değişiklikler veya uygulamalar 7 (Yedi) gün içinde yıkılmadığı veya kaldırılmadığı taktirde Toplu Yapı Kat Malikleri Yönetim Kurulu tarafından yıktırılır ve masrafı kat malikine rücu edilir.

11)Diğer bir bağımsız bölümde veya ortak yerlerde meydana gelen arızaların giderilmesi için bağımsız bölümlerine girme mecburiyetinin bulunduğu hallerde gerekli müsaadeyi vermekten kaçınamazlar.

12)Kendilerine ayrılan yerler dışındaki ortak yerlere özel eşyalarını bırakamazlar ve arabalarını park edemezler.

13)Kat Malikleri, bağımsız bölümlerinde bizzat oturmuyorlarsa, tebligat adreslerini, bu adresteki değişikleri ve bağımsız bölümlerinde kiracı olarak veya başka bir sıfatla oturanların ad, soyad ve iş adreslerini en geç 15 gün içinde parsel yöneticisine ve servis şirketine (villa söz konusu ise, toplu yapı yöneticisine) bildirirler. Tebligat adresini ve bundaki değişikliği bildirmeyen kat malikinin mevcut son adresine yapılan tebligat geçerli sayılır.

14)Kat malikleri, bağımsız bölümlerini kiraya verdikleri takdirde, kira sözleşmesinden bir örnek ile Yönetim Planının bir kopyasının bağımsız bölümü kullananlara tebliğ edildiğine dair tebellüğ belgesini yöneticiye tevdi etmeye ve bağımsız bölümü kullananlara borç ve yükümlülüklerini bildirmeye mecburdur.

 

2.ORTAK YERLERE İLİŞKİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

a)Hakları

1)Kat malikleri, toplu yapı yönetimindeki ortak yerlerden ve tesislerden ve doğrudan doğruya o yapıya tahsis edilmiş ortak yer ve tesislerden yararlanmak hakkına sahiptirler.

Kat maliklerinin ortak yer ve tesislerden nasıl ve ne ölçüde yararlanacakları Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulunca hakkaniyet kuralları da dikkate alınarak belirlenebilir ve gerektiğinde düzenlenebilir.

2) Toplu yapı ortak yer ve tesisleri yaşantı bütünlüğünü bozmayacak şekilde Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulunun veya kurulun verdiği yetkiye dayanarak yöneticinin belirlediği esaslar ve bedel çerçevesinde kat maliklerinden birine veya bir kaçına yararlandırılabilir.

Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu toplu yapı ortak yer ve tesislerin kullanılmasını belli bir ücrete bağlayabilir, bu ortak yer ve tesislerden yararlanmayı bir kulüp statüsü içinde düzenleyebilir.

Toplu yapı kapsamında bulunan ortak yer ve tesisler, hangi alanda veya yapıda bulunursa bulunsunlar tahsis edildikleri bağımsız bölümlerin ortak yer ve tesisi sayılırlar ve bu yerlerin işletme giderleri ilgili kat malikinden alınır.

 

b)Yükümlülükleri

Kat Malikleri

1)Bulundukları yapının mimari durumunu ve güzelliğini korumaya mecburdurlar;

2)Bütün kat maliklerinin rızasını almadıkça, bulundukları yapının ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler ile değişik renkte dış badana veya boya yapamazlar, balkonlarının veya parmaklıklarının rengini değiştiremezler;

3)Yapının dış cephe boya ve kaplamalarında renk ve malzeme değişikliği ile binanın mimari özelliğini bozacak eklentiler yapılamaz.

4)Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulu oybirliği ile karar vermedikçe, bulundukları yapıya kat ilave edemezler, terasları kata çeviremezler, tapu kütüğünde mesken olarak kayıtlı yapıyı işyeri(dükkan) haline getiremezler.

5)Toplu yapı kapsamındaki ortak yer ve tesislerden yararlanırken yer ve tesislere zarar verecek veya diğer kat maliklerini rahatsız edecek davranışlarda bulunamazlar, bunlardan yararlanmaya yönelik olarak yetkili kurullarca belirlenmiş kural ve düzene aykırı davranamazlar;

6)Toplu yapı kapsamındaki ortak yer ve tesislerde, Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulunun oybirliğiyle verilmiş izni olmadıkça, hiçbir şekilde inşaat, değişiklik, onarım ve boya yapamazlar.

7)Bu yönetim planında ve Kat Mülkiyet Kanununda kat maliklerinin yükümlülüklerine ilişkin olarak yer alan bütün hükümler bağımsız bölümden kiracı olarak veya herhangi başka bir sebeple devamlı bir şekilde yararlananlara da aynen uygulanır, bu yükümlülüklere aykırı davrananlar kat malikleri ile birlikte müteselsilen sorumludurlar.

 

3-ORTAK GİDERLERE KATILMA

TOPLU YAPININ ORTAK GİDERLERİNE KATILMA

a) Vaziyet planına veya toplu yapı kat malikleri kurulu kararına göre, toplu yapı kapsamındaki belli bir yapıya ve münhasıran o yapıdaki bağımsız bölüm maliklerinin ortaklaşa kullanım ve yararlanmasına tahsis edilmiş ortak yer ve tesislere ilişkin ortak giderler o yapıdaki kat malikleri; toplu yapı kapsamındaki yapılardan sadece birkaçının ortak kullanım ve yararlanmasına tahsis edilmiş ortak yer ve tesislere ilişkin ortak giderler o yapılardaki kat malikleri; toplu yapı kapsamındaki bütün bağımsız bölümler için ortak tesis ve yerlere ilişkin ortak giderler ise bütün kat malikleri tarafından karşılanır.

Toplu yapı alanının içinde veya çevresinde bulunan kamuya bırakılmış olan (yol, spor tesisleri, park v.s.) veya yapı ve tesislerin (okul, cami v.s.) bakım, onarım ve işletmesi, Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulunun kararıyla, toplu yapı yönetimince üstlenilmişse, bunlara ilişkin giderlerde toplu yapı ortak gideri sayılır ve yukarıda belirlenen esaslar çerçevesinde kat maliklerince karşılanır.

b)Toplu yapı kat malikleri kurulunca aksi bir karar alınmadıkça Kat malikleri; Toplu Yapı kapsamındaki bütün kat malikleri tarafından karşılanacak nitelikteki (İşletme projesinde tahmini miktarı belirlenmiş) Toplu Yapı Ortak giderlerinden ; işletmeye yönelik giderlere (Güvenlik, bahçıvan, elektrikçi, tesisatçı, havuz işletme, elektrik, yönetim giderleri, postalama, iletişim gibi sitenin tamamına yönelik personel ve hizmetlere)  eşit olarak, demirbaş niteliğindeki giderler ile çevre (bahçe) sulama giderlerine arsa payı oranında katılırlar.

Belli bir veya birkaç yapıdaki kat maliklerinin münhasır kullanımına tahsis edilmiş ortak yer ve tesislere ilişkin ortak giderler o yapılardaki Kat Malikleri tarafından arsa payı oranına göre karşılanır.

c)Toplu yapı ortak gider ve avans payının tamamını zamanında ödemeyen kat maliki, ödemede geciktiği günler için, aylık % 10 (yüzde on) hesabıyla gecikme tazminatı ödemek zorundadır.

Ortak gider ve avans payını zamanında ödemeyen kat malikine, diğer yaptırımlarla birlikte, toplu yapı yöneticisinin kararıyla, borcunu ödeyinceye kadar, toplu yapı ortak yer, tesis ve hizmetlerden yararlanmasının durdurulması yaptırımı da uygulanabilir.

d)Toplu yapı yöneticisi, toplu yapı ortak gider ve avans payını ödemede bir aydan fazla geciken kat malikine karşı bu yönetim planına, Kat Mülkiyeti Kanunu’na ve genel hükümlere göre dava açmak ve/veya icra takibinde bulunmakla yükümlüdür.

e)Kat Malikleri, toplu yapı kapsamındaki ortak yapı, yer ve tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya bunların başka bir parselde veya kamuya ait alanlarda bulunduğunu veya bağımsız bölümünün veya kendisinin durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum, ihtiyaç veya imkân olmadığını ileri sürmek suretiyle toplu yapı ortak gider payını ve toplanacak avansı ödemekten kaçınamazlar.

f)Toplu yapı ortak yer ve tesislerine, kusurlu hareketiyle kat maliklerinden veya çocuklarından biri veya onun bağımsız bölümünden yararlanmakta olan kişi (örneğin kiracı) veya misafiri tarafından bir zarar verilirse, bu zarardan zararı veren ve kat maliki birlikte ve müteselsilen sorumludur. Verilen zarar gerektiğinde ortak giderlerden karşılanır ve sorumlulardan istenir.

 

IV-HAKİMİN MÜDAHALESİNİN İSTENMESİ 

1. Toplu Kat Malikleri Kurulunca verilen kararı yasalara veya yönetim planı hükümlerine aykırı bulan kat maliki, toplu yapının bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak kararının tamamen veya kısmen iptalini isteyebilir. Dava, toplu yapı yöneticisi aleyhine açılır.

2.Kat Maliklerinden birinin (veya onun katından kira sözleşmesine veya diğer bir sebebe dayanarak yararlanan kimsenin) Kat Mülkiyeti Kanununda veya bu yönetim planında öngörülen borç ve yükümlülüklerine uygun hareket etmemesinden zarar gören, rahatsız olan kat maliki, toplu yapının bulunduğu yerin Sulh Mahkemesine başvurarak hakimin müdahalesini, rahatsız edici duruma son verilmesini isteyebilir. Kat Maliki, yöneticiye veya servis şirketine başvurarak, davanın yönetici veya servis şirketi tarafından açılmasını da talep edebilir.

3.Kat maliklerinden biri, borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemek suretiyle diğer kat maliklerinin haklarına onlar için “çekilmez hale gelecek” derecede aykırı davranırsa, kat malikleri, K.M.K md.25 hükümleri çerçevesinde o kat malikinin bağımsız bölümü üzerindeki mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini hakimden isteyebilir.

4.Kat maliki “Ortak gider ve avans payını zamanında ödemediği için iki takvim yılı içinde üç defa icra veya dava takibine sebep olmuşsa” veya K.M.K’nın 33.maddesi gereğince mahkemenin emrine rağmen, borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemekte bir yıl ısrar etmişse “veya kendi bağımsız bölümünü bu Yönetim Planında yasak edilen işlerden birini yapmak için tahsis etmesi üzerine yapılan ihtara rağmen bundan vazgeçmemekte ısrarlı davranmışsa ve ihtarın tebliğinden itibaren üç gün içinde eski haline getirmemişse” yukarıda değinilen çekilmezlik hali meydana gelmiş sayılır.

 

V-YENİLİK VE İLAVELER VE GİDERLERİNE KATILMA

1-Toplu yapının ortak yer ve tesislerinde yapılacak, aşağıda nitelikleri açıklanan, yenilik ve ilavelerin kararları, toplu yapı kat malikleri kurulunda, toplantıya katılan kurul üyelerinin salt çoğunluğu ile alınır.

Kat maliklerinin toplu yapı ortak yer ve tesislerindeki yenilik ve ilavelerin giderlerine katılma oran ve miktarı, yukarıda aşağıdaki ilgili fıkrada açıklanan esaslar çerçevesinde, Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulunca belirlenir.

2-Toplu yapının ortak yer ve tesislerin düzgün veya daha rahat kullanılır hale getirilmesine veya bu yerlerden elde edilecek faydanın çoğaltılmasına ilişkin yenilik ve ilaveler Toplu Yapı Kat Maliklerince karar verilmesi halinde yapılabilir. Bu yenilik ve ilavelerin giderleri, faydalananlar tarafından, arsa payı oranına göre ödenir.

3-Toplu yapının ortak yer ve tesislerinde yapılması kararlaştırılan yenilik ve ilaveler çok masraflıysa ve/veya yapının özel durumuna göre lüks bir nitelik taşıyorsa veya toplu yapının bütün kat malikleri tarafından kullanılması gerekli bulunmuyorsa, bunlardan faydalanmak istemeyen kat maliki, gidere katılmak zorunda değildir.

Bu gibi yenilik ve ilavelerin giderleri, onların yapılmasına karar vermiş olan kat maliklerince ödenir.

 

VI-TEMLİKİ TASARRUFLAR VE ÖNEMLİ YÖNETİM İŞLERİ

Toplu yapı ortak yer ve tesislerinin bir ayni hakla kayıtlanması ortak yapı ve tesislerin ve ortak bağımsız bölümlerin mülkiyetinin devredilmesi, toplu yapı kapsamındaki arsaların bölünmesi ve bölünen kısmın mülkiyetinin başkasına devrolunması gibi tasarrufi işlemlerin yapılması Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulunun oybirliği ile karar vermesine bağlıdır.

Toplu yapı kapsamındaki ortak yer, yapı ve tesislerin yararlanma tarzının değiştirilmesi, ortak yapı ve tesislerin dış duvarlarının çatı ve damlarının reklam amacıyla kiraya verilmesi gibi önemli yönetim işleri için Toplu Yapı Kat Malikleri Kurulunun oybirliğiyle karar vermesi gerekir.

 

VII-

01.10.2013 Tarihinde düzenlenen iş bu yönetim planının metin ve muhtevası aşağıda kimlikleri yazılı toplu yapıyı oluşturan bütün bağımsız bölüm maliklerince okunarak uygun olduğunu ve oybirliğiyle kabul ve imzaladıklarını beyan ve ikrar eylerler.  

                                                                                                                                                                               

                      Kat Maliki

                                                                   …ada/parsel   ….. No’lu Bağımsız Bölüm

                                                                                              Ad Soyad

                                                                                                 İmza

 

Sosyal Medya